تبصره ماده 100 در سال1402 برای عملکرد 1401

تبصره ماده 100 در سال1402 برای عملکرد 1401

 

  • نحوه اطلاع از میزان مالیات طبق تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است؟
  • در صورتی که میزان درآمد واقعی  مودی از میزان اعلام شده توسط سازمان بیشتر باشد مودی باید چه اقداماتی انجام دهد؟
  • در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد مودی چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟
  • مهلت پرداخت مالیات مشاغلی که از تبصره ماده  100 استفاده می نمایند چقدر است ؟
  • چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است چه اقداماتی می بایست انجام شود؟

در قانون جدید مالیات های مستقیم به ماده 100 ق.م.م تبصره ای اضافه شد که در آن سازمان امور مالیاتی می تواند مشاغلی که درآمد و فروش سالانه آنها کمتر از 30 برابر معافیت ماده 84 ق.م.م باشد از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند. در سال  1402 برای ارسال اظهارنامه های عملکرد سال  1401 طبق مفاد  بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 این میزان به 100 برابر افزایش پیدا کرده است بنابراین  مشاغلی که مجموع درآمد و فروش آنها در سال 1401 کمتر از 67,20000,000,000 ریال(100 برابر معافیت ماده 84 ق.م.م) باشد، می توانند از مزایای تبصره 100 ق.م.م استفاده نمایند.

 

چه کسانی نمی توانند در تبصره 100 ق.م .م برای عملکرد 1401 استفاده نمایند

 

صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می‌باشند:

الف_ مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.

ب_ در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

ج_ صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام نموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام ننموده اند.

د_صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.

نحوه اطلاع از میزان مالیات طبق تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است؟

 

سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید.

 

در صورتی که میزان درآمد واقعی  مودی از میزان اعلام شده توسط سازمان بیشتر باشد مودی باید چه اقداماتی انجام دهد؟

 

در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در فوق باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  باشد مودی مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.

 

در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد مودی چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟

 

در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می‌باشد. در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مودی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مهلت پرداخت مالیات مشاغلی که از تبصره ماده  100 استفاده می نمایند چقدر است ؟

 

مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می‌باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است چه اقداماتی می بایست انجام شود؟

 

الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (۱) فوق مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ مابه التفاوت نیز بیش از پانزده (۱۵) درصد باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد.

 

 

 

مطالب مفید

مالیات طلافروشی ها چقدر است؟

مالیات طلافروشی ها چقدر است؟

آیا از میزان مالیات پرداختی طلافروش ها آگاهی دارید؟ آیا می دانید که در هنگام خرید طلا چه میزان مالیات بایستی پرداخت نمایید؟ مالیات طلافروشی

دریافت مشاوره رایگان