معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی

۱- اعمال نرخ صفر برای درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور صیادی و ماهیگیری نوغانداری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات» (ماده ۸۱ ق.م.م).

۲- اعمال نرخ صفر برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی، معدنی و برخی از فعالیت های خدماتی به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۲۰ سال و افزایش این مدت در صورت افزایش تعداد کارکنان شاغل در واحدهای مذکور» (صدر ماده ۱۳۲ ق.م.م و بند ب آن)

۳- اعمال نرخ صفر ناشی از «سرمایه گذاری» در واحدهای تولیدی، معدنی و برخی از فعالیت های خدماتی (بند ث ماده ۱۳۲ ق.م.م) و افزایش این مشوق ها در صورت مشارکت سرمایه گذاران خارجی (بند ح ماده ۱۳۲ ق.م.م)

۴- اعمال نرخ صفر برای درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان مذکور در (بند ت ماده ۱۳۲ ق.م.م)

۵- اعمال نرخ صفر و تخفیف مالیاتی برای شرکت های خارجی تولیدکننده محصولات با نشان معتبر (بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)

۶- معافیت پنجاه درصدی درآمد ابرازی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی (بند ر ماده ۱۳۲ق.م.م)

۷- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی» (بند ز ماده ۱۳۲س ق.م.م)

۸- بخشودگی مالیاتی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی آنان (بند س ماده ۱۳۲ ق.م.م)

۹- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» و «شرکت های تعاونی روستایی، عشایری کشاورزی، صیادان، کارگری کارمندی دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها» (م.۱۳۳ ق.م.م)

۱۰- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها مدارس ابتدایی راهنمایی متوسطه فنی و حرفه ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی» (ماده ۱۳۴ ق.م.م)

۱۱- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد «مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی حاصل از نگهداری اشخاص مذکور» (ماد ۱۳۴ ق.م.م)

۱۲- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی توسط باشگاه ها و مؤسسات ورزشی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)

١٣- معافيت وجوه پرداختی از طرف مؤسسات بیمه بابت انواع بیمه های عمر و زندگی که عاید ذینفع میشود (ماده ۱۳۶ ق.م.م)

۱۴- معافیت درآمد حاصل از آورده نقدی در عقود مشارکتی منعقد شده با بنگاه های تولیدی (ماده ۱۳۸ مکرر)

۱۵- معافیت موقوفات ،نذورات ،پذیره کمک ها و هدایای دریافتی بقاع متبرکه (بند الف ماده۱۳۹ ق.م.م)

۱۶- اعمال نرخ صفر نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی «مدارس علوم اسلامی، نهادهای انقلاب ،اسلامی مؤسسات خیریه و عام المنفعه مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی صندوق های پس انداز ،بازنشستگی سازمان بیمه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر»(بندهای ج. د، ه، ط ی ماده ۱۳۹ ، ق.م.م)

۱۷- معافیت «کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر» (بند ب ماده۱۳۹ ق.م.م)

۱۸- اعمال نرخ صفر نسبت به حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط صندوق های پس انداز بازنشستگی سازمان بیمه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی ،کشاورزان روستاییان و عشایر» (بند ج ماده ۱۳۹ ق.م.م)

۱۹- اعمال نرخ صفر نسبت به موقوفات کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین درآمدها و عایدی حاصل از موارد مذکور برای انجمن ها و هیئت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی» (بند «ک» و «تبصره ۵» ماده ۱۳۹ ق.م.م)

۲۰- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد «صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد» (بند و ماده ۱۳۹ ق.م.م)

۲۱- معافیت درآمد حاصل از وجوه بریه ولی فقیه خمس و زکات (بند «ز» ماده ۱۳۹ ق.م.م)

۲۲- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد موقوفات عام که در امور مصرح در بند «ح»استفاده میشوند. (ماده ۱۳۹ ق.م.م)

۲۳-  اعمال نرخ صفر نسبت به فعالیت های، انتشاراتی ،مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م) البته بندق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و جزء ع  تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محدودیت هایی برای این موضوع مقرر کرده اند.

۲۴- اعمال نرخ صفر نسبت به وجوه حاصل از فعالیت های غیر انتفاعی توسط اشخاص موضوع (ماده ۱۳۹ ق.م.م در جهت پیشبرد اهداف و وظايف آنها تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)

۲۵- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام ماده ۱۴۱ ق.م.م اصلاحی ۱۳۹۴) سپس به موجب بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات «کالاهای مجاز و غیر یارانه ای» ممنوع اعلام شد. بر این اساس از زمان لازم الاجرا شدن این بند، ماده ۱۴۱ ق.م.م ناظر بر «صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای» تخصیص زده شد لذا صادرات «کالاهای مذکور» به صورت کلی معاف از مالیات اعلام شد اما درآمد حاصل از صادرات خدمات» همچنان تابع حكم ماده ۱۴۱ ق.م. م .بود در ،ادامه قوانین بودجه سالانه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای صادراتی در عملکرد سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اعلام کردند. همچنین در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور و همچنین «قیر» مشمول مالیات قرار گرفت بندهای «ث» و «ظ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

در حال حاضر طبق بند ۵ جزء ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.» و به موجب بند ص تبصره فوق نیز درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود.

۲۶- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد حاصل از صادرات کالاهای عبوری (تبصره ۱ ماده ۱۴۱ ق.م.م)

۲۷- اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد ،کارگاه ها، شرکتهای تعاونی تولیدی و اتحادیه های «فرش دستباف و صنایع دستی» (ماده (۱۴۲) (ق.م.م) همچنین طبق ماده ۲ قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید فروش و صادرات معاف هستند).

۲۸- بخشودگی اعمال نرخ صفر نسبت به معادل ۱۰٪ از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ٪۱۰ از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و ۵% از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و افزایش دو برابری میزان بخشودگی در صورت وجود حداقل ۲۵ سهام شناور آزاد در پایان دوره مالی (ماده ۱۴۳ ق.م.م)

۲۹- اعمال نرخ صفر نسبت به مالیات بر درآمد «صندوق های سرمایه گذاری»، «درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری نقل و انتقال یا صدور و ابطال اوراق بهادار (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر)

۳۰- عدم دریافت هیچ گونه مالیات از «فروش سهام یا حق تقدم شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط اشخاص مقیم ایران در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی»(تبصره ۳ ماده ۱۴۳مکرر)

۳۱- معافیت «جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول جوایز علمی و بورس های تحصیلی و حق اختراع یا حق اکتشاف به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی؛ به مدت ده سال» (ماده ۱۴۴ ق.م.م)

۳۲- معافیت« سود سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران» سود یا جوایز سپرده های بانکی و مؤسسات اعتباری» جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه»،«سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل» و «سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت» (ماده ۱۴۵ ق.م.م)

۳۳- اعمال نرخ صفر نسبت به مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل شده اند مشروط به این که صد درصد سرمایه و دارایی آنان نیز متعلق به شهرداری باشد (۲۸۰ ق.م.م)

۳۴- معافیت نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد.(ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب (۱۳۸۸)

۳۵- معافیت درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عمومی اوراق بهادار و عدم تعلق هیچ گونه مالیات و عوارض به نقل و انتقال آن (ماده ۱۲ قانون یاد شده)

۳۶- معافیت «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات» و اعمال مالیات با نرخ صفر نسبت به «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران» (بند الف ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)

۳۷- معافیت پرداخت ها و دریافت ها و واردات و ارسال قطعات مصرفی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به خارج از کشور از هرگونه مالیات ،عوارض، حقوق گمرکی بیمه محلی ثبت سفارش و پرداخت مابه التفاوت»(ماده ۷ قانون هيئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب ۱۳۷۸/۹/۲۱)

۳۸- معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال» (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲)

۳۹- معافیت مالیاتی «شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به مدت پانزده سال» و در صورت استقرار در پارک های علم و فناوری به میزان مزایای مناطق آزاد (مواد۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و آیین نامه اجرایی این ماده)

۴۰- معافیت مالیاتی « سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی» قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض تعرفه پسماند» و همچنین اعمال مالیات با نرخ صفر نسبت به مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از ،مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع (مواد ۴ و ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب(٩٩/١/٢٠))

۴۱- بخشودگی معادل ده درصد  از «مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند برای مدت دو سال اول» (ماده ۱۶۹ ق.م.م)

۴۲- عدم شمول کلیه مالیات ها نسبت به انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (بند( ب) ماده ۱۱۱ ق.م.م)

۴۳- معافیت جایزه خوش حسابی مالیاتی (ماده ۱۸۹ ق.م.م)

۴۴- اعمال نرخ صفر نسبت به « معادل سهم شرکت نفت از ارزش نفت( نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد» (بند الف از ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

۴۵- معافیت معادل ١٠٠ ٪ ما به التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران (تبصره ۱ بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب(۱۳۹۴)

۴۶- معافیت فعالیت های صندوق تثبیت بازار سرمایه (تبصره ۵ ماده ۲۸ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴)

۴۷- معافیت از « مالیات سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی» (ماده ۳۶ قانون یاد شده)

۴۸- معافیت « نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد.» همچنین بنگاه هایی که در اجرای این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل وانتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. به علاوه انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است ( تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)

 

برای دریافت اطلاعات و مشاوره با ما تماس بگیرید.

ما در سفیران تکس تلاش می کنیم تا بهترین راهکارهای مالیاتی و بهتربن خدمات را به شما ارائه دهیم.

 

 

 

مطالب مفید

مالیات طلافروشی ها چقدر است؟

مالیات طلافروشی ها چقدر است؟

آیا از میزان مالیات پرداختی طلافروش ها آگاهی دارید؟ آیا می دانید که در هنگام خرید طلا چه میزان مالیات بایستی پرداخت نمایید؟ مالیات طلافروشی

دریافت مشاوره رایگان